sesame ahi tataki

radish, black garlic, shiitake rice